Αρχική | Επικοινωνία |
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ | ΜΝΗΜΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
Επιστροφή <
ΜΝΗΜΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
15/05/2017το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΟΣΚΙ στην ΑΘΗΝΑ.

Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Εκδήλωση, ως ελάχιστο αφιέρωμα στους Ήρωες και Μάρτυρες. Ο ΠΣ «η Αργώ» θα τηρήσει και εφέτος την υποχρέωση λειτουργίας του ειδικού Ενημερωτικού Περίπτερου στην Αθήνα (πλ. Συντάγματος) την εβδομάδα της 19ης Μαΐου, όπως καθιέρωσε ανελλιπώς τα τελευταία 15 χρόνια.Απόσπασμα από την έκδοση του Συλλόγου για το ζήτημα της Γενοκτονίας :

"... Οι αυτόχθονες του Πόντου (Πόντιοι, Roméi - Rum και Urum) που έμειναν και ζουν στην πατρογονική γη του Πόντου, που διασώζουν και ομιλούν την Ποντιακή (Rumca) είτε μιλούν τούρκικα σε αποτέλεσμα σκληρής καταπίεσης αιώνων, έχουν το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα να επικοινωνούν στη μητρική Ποντιακή γλώσσα, το δικαίωμα στον Πολιτισμό τους, διατήρησης της μοναδικής Ποντιακής ταυτότητας, στη γνώση της Ιστορίας τους. Μαζί τους και όλοι οι Πόντιοι, που λόγω της Γενοκτονίας ζουν σε άλλες χώρες.
Η Τουρκία καλείται, και έχει ανεξόφλητη υποχρέωση απέναντι στα εκατομμύρια των Ποντίων του Κόσμου, να αποδώσει τα αδιαμφισβήτητα αυτά δικαιώματα επειδή φέρει την βαρύτατη ευθύνη για την Γενοκτονία και Εθνοκτονία του Ποντιακού λαού.
Ο ιστορικός Πόντος ανήκει στον Λαό του και κανείς δεν έχει δικαίωμα να παραχαράσσει, να αλλοιώνει ή να επιβουλεύεται Πολιτισμικά, Ιστορικά, Γεωγραφικά ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο την Ταυτότητα της μαρτυρικής αυτής Γης των Ποντίων ".

εκ κειμένων ΕπΠΠΣ "η Αργώ".fragment from text about the Genocide of the Hellenism of Pontos :

"... The indigenous of Pontos (Pontian, Romei - Rum and Urum) that have stayed and live in their ancestral region of Pontos, that have preserved and speak the Pontian (Rumca) or speak Turkish as result that occurred after centuries of harsh oppression, have the undeniable right to speak their mother Pontian language, a right to their culture, to preserve their unique Pontian identity and to know their history. With them are all the other Pontians that found themselves living in other countries.
Turkey is called, as it has the ongoing engagement to the millions living Pontians of the world, to provide their undisputed rights given the fact that it is highly responsible for the Genocide and the exterminate the Pontian people. The historical Pontos belongs to its people only and noone has any right to falsify, change or covet to its cultural, historical and geographical identity of their martyric Land ! ".

hPPHA "Argo".

фрагмент из брошюры по вопросу Геноцида Понтийского Эллинизма :

"... Автохтоны Понта (Понтийцы, Roméi - Rum и Urum), которые остались и живут на родной земле Понта, которые сохраняют и говорят на Понтийском (Rumca) или же на турецком в последствии многовекового угнетения, имеют неоспоримое право общаться на своём родном Понтийском языке, право на свою Понтийскую культуру, на сохранение своей уникальной Понтийской принадлежности, на свою Историю. Вместе с ними и все Понтийцы, которые по причине геноцида оказались в других странах.
На Турции лежит обязательство перед миллионами Понтийцев всего Мира относительно их прав, так как она несёт ответственность за геноцид и этноцид Понтийского народа.
Исторический Понт принадлежит его Народу и никто не имеет права искажать, преобразовывать или зариться на Историческую, Цивилизационную, Территориальную и ни на какую иную принадлежность этого освященного мученической кровью региона Понтийских греков ! ".

из текстов пПОПГ "Арго".

Αρχική ^
   COPYRIGHT © 2008 ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΑΡΓΩ»Οροι χρήσης